BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3*

 Giá dịch vụ giải thể Công ty.

1.000.000 2.500.000 3.500.000

 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế

 

 Xoạn và nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục thuế.

 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

 Nộp hồ trả dấu tại Công An Tp.HCM và nhận kết quả.

 Nộp thông báo thu hồi dấu tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .

 Nhận kết quả giải thể Doanh Nghiệp.

 Công bố nội dung giải thể Doanh Nghiệp.

* Giá dịch vụ trên áp dụng cho Doanh Nghiệp chưa in hóa đơn hoặt có in hóa đơn nhưng doanh thu ít và mới thành lập.

GIẢI THỂ CHI NHÁNH-VPDD-DDKD:

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH  GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3*
 Giá dịch vụ giải thể Chi nhánh 1.000.000 2.500.000 3.500.000
 Xoạn thảo hồ sơ giải thể Chi nhánh.
 Thực hiện khóa mã số thuế Chi nhánh tại Chi Cục Thuế.  
 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.    
 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.  
 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.
 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.
 DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GÓI DỊCH VỤ
 Giá dịch vụ giải thể Văn Phòng Đại Diện 2.500.000
 Thực hiện đăng thông báo giải thể Văn Phòng Đại Diện.
 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.  ✓
 Nhật kết quả giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .
 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.
 DỊCH VỤ GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GÓI DỊCH VỤ
 Giá dịch vụ giải thể Địa Điểm Kinh Doanh 700.000
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

Giá dịch vụ phụ thuộc vào sổ sách  kế toán của Chi nhánh