Tại sao cần rà soát số liệu kế toán ?

Hầu hết các doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán nguyên nhân là do nhân sự kế toán bạn thay đổi liên tục không ổn định và do sư thay đổi của Nhà nước và môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Các doanh nghiệp thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này nhưng không mang lại hiệu quả.

Các nhà tư vấn kế toán chuyên nghiệp có thể giúp doanh nghiệp loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp Doanh Nghiệp đạt được những kết quả mong muốn.

Đáp ứng mục tiêu

Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của Doanh Nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật, các luật thuế,….

Tiết giảm thời gian và chi phí, bên cạnh đó giảm thiểu rủi ro sai sót của số liệu.

Elaw cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc rà soát có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu, tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Rà  soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán. Với mục đích  thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của Pháp luật.