Báo giá theo nhu cầu.
DỊCH VỤ RÀ SOÁT VÀ LÀM LẠI  SỔ SÁCH KẾ TOÁN

DOANH NGHIỆP

GÓI DỊCH VỤ
 ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN HOÀN THIỆN

 1. Kiểm tra và tư vấn giải quyết

     

 Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống kế toán.

 Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu, doanh thu.

 Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.

 2. Làm lại báo cáo thuế hàng tháng, quý

     

 Kiểm tra lại tất cả chứng từ hợp lệ.

 Nhập lại toàn bộ số liệu theo chứng từ

 Hoàn thiện báo cáo thuế theo quy định

 3. Làm lại sổ sách kế toán

     

 Kiểm tra lại toàn bộ số liệu và chứng từ

 Làm lại sổ sách kế toán theo quy định

 In lại toàn bộ sổ sách chứng từ.

 Đóng sổ sách đúng tiêu chuẩn.

 4. Làm báo cáo tài chính, Quyết toán năm

     

 Làm quyết toán thuế TNCN

 

 Làm quyết toán thuế TNDN

 

 Làm báo cáo tài chính năm

 

 Hoàn thiện báo cáo thuế đã nộp những năm trước

   

DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI 

 Theo phát sinh (Hóa đơn <25)
Phí cố định 300 500 1,000
Phụ thu / 1HD 20 30 40

 Theo trọn gói (> 25 Hóa đơn)

1,500 – 2,500 2,500 – 3,500 3,500 – 5,500
 XUẤT NHẬP KHẨUSẢN XUẤT- XÂY DỰNG  Theo phát sinh (Hóa đơn <25)
Phí cố định 500 700 1,800
Phụ thu / 1HD 20 30 40

 Theo trọn gói (> 25 Hóa đơn)

1,500 – 2,000 3,000 – 4,500

4,000 – 7,000