1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 

 • Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 
 • Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 
 • Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

2. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH , VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

 •  Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với  doanh nghiệp tư nhân 
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

3. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH   

BẢN GIÁ DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP :

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3*
 Giá dịch vụ giải thể Công ty. 1.000.000 2.500.000 3.500.000
 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế    
 Xoạn và nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục thuế.  
 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.  
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.
 Nộp hồ trả dấu tại Công An Tp.HCM và nhận kết quả.
 Nộp thông báo thu hồi dấu tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .
 Nhận kết quả giải thể Doanh Nghiệp.
 Công bố nội dung giải thể Doanh Nghiệp.

* Giá dịch vụ trên áp dụng cho Doanh Nghiệp chưa in hóa đơn hoặt có in hóa đơn nhưng doanh thu ít và mới thành lập.

 

1. TẠM NGỪNG KINH DOANH (Phí dịch vụ 700.000 VND)

 • Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh
 • Tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

2. THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO (Phí dịch vụ 700.000 VND)