Công Bố Mẫu Dấu

Dịch vụ công bố mẫu dấu Công Ty – Doanh Nghiệp

  • Khắc dấu tròn
  • Công bố mẫu dấu mới
  • Công bố thay đổi mẫu dấu mới
 

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, đưa nhiều quy định mới đi vào thực tiễn, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp – một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ nhất của văn bản luật này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Cơ Chế Quản Lý Con Dấu:

Cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp đã thay đổi theo hướng cởi mở, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp.

Thời điểm có hiệu luật con dấu:

Theo quy định tại bản Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu do doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin về thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Như vậy, thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định; tuy nhiên, lưu ý rằng, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký mẫu dấu:

  1. Thông báo đăng ký mẫu dấu / thay đổi mẫu dấu
  2. Quyết định CSH/HĐTV/HĐQT đăng ký mẫu dấu / thay đổi mẫu dấu
  3. Biên bản họp HĐTV/HĐQT đăng ký mẫu dấu / thay đổi mẫu dấu
  4. Giấy UQ nhận kết quả nếu không phải là DDPL

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả công bố mẫu dấu là  03 ngày tính từ sau ngày nộp hồ sơ công bố mẫu dấu.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ELAW

Khắc dấu và công bố mẫu dấu nhanh trong 1 ngày làm việc.

Phí khắc dấu: 400.000 VND

Phí công bố mẫu dấu 300.000 VND